Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Νέα

 • Οδηγός Σπουδών

  CAMPUS9

   

   

  Οδηγός Σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

   

   

   

   

  Απονεμόμενος ακαδημαϊκός τίτλος

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του, ο φοιτητής του τμήματος ανακηρύσσεται «Πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

  Ο πτυχιούχος διαθέτει γενικές γνώσεις της οικονομικής επιστήμης και ταυτόχρονα εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

  Σημειώνεται ότι το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μετονομάστηκε έτσι μετά από συγχώνευση δύο τμημάτων, του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών και του Τμήματος Λογιστικής. (ΦΕΚ 130/5-6-2013, τ. Α’)

  Στο μεταβατικό στάδιο στο οποίο αποφοιτούν οι σπουδαστές του Τμήματος Λογιστικής και του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απονέμει αντίστοιχα τον τίτλο «Πτυχιούχος Λογιστικής» και «Πτυχιούχος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών»

   

  Προϋποθέσεις εισαγωγής

  Η εισαγωγή των φοιτητών στο Τμήμα γίνεται

  • Κατόπιν των Πανελλαδικών εξετάσεων
  • Με κατατακτήριες εξετάσεις και σύμφωνα με τις οδηγίες του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260 Α/17-10-2005) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α/10-12-2013

   

  Εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί στόχοι

  Το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής προήλθε από τη συγχώνευση δύο συναφών τμημάτων, του τμήματος Λογιστικής και του τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ενσωματώνοντας πολύχρονη εμπειρία στη διδασκαλία και στην έρευνα.

  Στον εκπαιδευτικό τομέα το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει αφενός το ευρύτερο πεδίο των οικονομικών επιστημών αφετέρου εξειδικεύεται στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής δίδοντας έμφαση όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούνται.

  Ειδικότερα, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος θα :

  • έχουν το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής
  • είναι σε θέση να τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
  • μπορούν να συντάσσουν και να αναλύουν ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις, να καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών
  • είναι σε θέση να κατανοούν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
  • μπορούν να εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης και αποτίμησης, καθώς και χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων
  • είναι σε θέση να εκπονούν χρηματοδοτικές αναλύσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα
  • είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και στη Χρηματοοικονομική

  Επίσης, οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν, με βάση τα αυτόνομα τμήματα, πολύ σημαντικά επαγγελματικά δικαιώματα που αναμένεται να διατηρήσουν και στο νέο τμήμα το οποίο αποτελεί συνέχεια αυτών μετά τη συγχώνευσή τους.

  Το νέο τμήμα στοχεύει στη ουσιαστική και τυπική παροχή των δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες ανάγκες των λογιστικών, φοροτεχνικών, ελεγκτικών, χρηματοοικονομικών, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τόσο στα εξειδικευμένα ιδρύματα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Οι πτυχιούχοι έχουν τη θεωρητική κατάρτιση για την άμεση εργασία στην Α’θμια και Β’θμια εκπαίδευση σε μαθήματα τόσο του γενικού οικονομικού αντικειμένου όσο και των εξειδικευμένων αντικειμένων όπως η λογιστική. Η πρόσβαση αυτή είναι ήδη θεσμοθετημένη στα δύο συγχωνευθέντα τμήματα.

  Παράλληλα, οι γνώσεις αυτές μπορούν να διασφαλίσουν στους πτυχιούχους την πρόσβαση στον τρίτο κύκλο σπουδών, σε μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό επίπεδο, όπως συμβαίνει με τα δύο προϋπάρχοντα τμήματα. Η εξέλιξη αυτή τους επιτρέπει την πρόσβαση στην απασχόληση και της Γ’θμιας εκπαίδευσης.

   

  Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 2327/95, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 5 παρ.12γ του Ν.2916/2001, οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε Ελληνικά ή Ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν εκάστοτε για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

   

  Πρόγραμμα Σπουδών (60 ECTS ανά έτος)

  Α Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Αρχές Πληροφορικής 2 2   4 5
  2 Μαθηματικά 2   2 4 5
  3 Λογιστική Ι 3   1 4 6
  4 Στατιστική Ι 2   2 4 5
  5 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 2   2 4 5
  6 Εισαγωγή στο Δίκαιο 2   2 4 4
    Σύνολο 13 2 9 24 30

  Β Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Υπολογιστικά Συστήματα 2 2   4 5
  2 Μικροοικονομική 2   2 4 5
  3 Στατιστική ΙΙ 2   2 4 6
  4 Οικονομικά μαθηματικά 2   2 4 5
  5 Λογιστική ΙΙ 3   1 4 5
  6 Εμπορικό Δίκαιο 2   2 4 4
    Σύνολο 13 2 9 24 30

  Γ Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 2   2 4 5
  2 Διοικητική Λογιστική 2   2 4 5
  3 Μακροοικονομική 3   1 4 5
  4 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2 2 0 4 6
  5 Εισαγωγή στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς 2   2 4 5
  6 Αγγλική Ορολογία Ι 2 2 0 4 4
    Σύνολο 13 4 7 24 30

   Δ Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 2   2 4 5
  2 Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος 3   1 4 5
  3 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι 2   2 4 5
  4 Αρχές Μάρκετινγκ 3   1 4 6
  5 Λογιστική Κόστους 1   3 4 5
  6 Οικονομετρία Ι 2 2   4 4
    Σύνολο 13 2   24 30

  Ε Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Λογιστική Εταιρειών 3   1 4 5
  2 Οικονομετρία ΙΙ 2 2   4 6
  3 Λογιστικές Εφαρμογές Ι 2 2   4 5
  4. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Κοινωνική Οικονομία & Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα 2   2 4 4
    Μεθοδολογία Έρευνας 2   2 4 4
    Ευρωπαϊκή Ένωση 2   2 4 4
  5. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Αξιολόγηση Επενδύσεων 2   2 4 4
    Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 2   2 4 4
    Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ 2   2 4 4
  6. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Προγραμματισμός Η/Υ 2   2 4 6
    Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 2   2 4 6
    Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 2   2 4 6
    Σύνολο 12   12 24 30

  ΣΤ Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Αγγλική Ορολογία ΙΙ 2 2   4 5
  2 Διαχείριση Ρίσκου 2    2 4 5
  3 Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι 4     4 5
  4. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Επιχειρηματικά Σχέδια 2   2 4 5
    Διαχείριση Γνώσης και Επιχειρηματικότητα 2   2 4 5
    Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 2   2 4 5
  5. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Λογιστικές Εφαρμογές ΙΙ 2   2 4 5
    Τραπεζική Λογιστική 2   2 4 5
    Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές 2   2 4 5
  6. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης 2   2 4 5
    Ηγεσία 2   2 4 5
    Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2   2 4 5
    Σύνολο 12   12 24 30

  Ζ Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 2   2 4 5
  2 Ειδικά θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής 2   2 4 5
  3 Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 3   1 4 6
  4. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 2   2 4 5
    Χρηματοοικονομικά παράγωγα & Χρηματιστήριο 2   2 4 5
    Λογιστικό και Φορολογικό Δίκαιο 3   1 4 5
  5. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, Εφαρμογή Ανάλυσης και Σχεδιασμός 2   2 4 5
    Ελληνική Οικονομία 2   2 4 5
    Business English 2   2 4 5
  6. Μία από τις τρεις παρακάτω επιλογές
    Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί & Επιχειρήσεις 2   2 4 4
    Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση 2   2 4 4
    Ποσοτικές Μέθοδοι στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 2   2 4 4
    Σύνολο 12   12 24 30

  8th Εξάμηνο

    Τίτλος μαθήματος Θεωρία Εργαστήριο Ασκήσεις πράξης Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ECTS
  1 Πτυχιακή εργασία         20
  2 Πρακτική Άσκηση         10
    Σύνολο         30

   

  Τελικές εξετάσεις

  Η αξιολόγηση των μαθημάτων περιλαμβάνει:

  I. Για κάθε μάθημα ή μέρος μαθήματος που παρέχεται με μορφή θεωρητικής διδασκαλίας, προβλέπεται τελική γραπτή εξέταση εφ’ όλης της διδακτέας ύλης. Αξιόλογες ατομικές ή συλλογικές εργασίες σπουδαστών, που εκπονούνται στη διάρκεια του εξαμήνου, είναι δυνατόν μετά από απόφαση του Τμήματος, να συνεκτιμώνται για την τελική αξιολόγηση της απόδοσης των σπουδαστών με συντελεστή όχι ανώτερο του 40% αυτής.

  II. Για την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος ή του εργαστηριακού μέρους μικτού μαθήματος, απαιτείται ο φοιτητής να έχει διεξαγάγει με επιτυχία το 80% των ασκήσεων που πραγματοποιηθήκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο βαθμός του εργαστηρίου ή πρακτικού μέρους μικτού μαθήματος είναι ανάλογα με τη φύση του εργαστηρίου:

  • Ο μέσος όρος όλων των επιμέρους βαθμών των ασκήσεων που ο φοιτητής έχει διεξαγάγει με επιτυχία, ή

  • Οι βαθμοί σε εξετάσεις που διεξάγονται τμηματικά ή τελικά σε όλη την ύλη του εργαστηρίου

  III. Ο τελικός βαθμός μικτού μαθήματος προκύπτει ως μέσος όρος των βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος εφ’ όσον και στα δυο μέρη η βαθμολογία είναι τουλάχιστον «καλώς».

  IV. Σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης ενός μόνο μέρους μικτού μαθήματος, ο βαθμός του μέρους αυτού κατοχυρώνεται. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο φοιτητής δεν παρακολούθησε με επιτυχία, το μάθημα επαναλαμβάνεται το επόμενο εξάμηνο.

  Φοιτητής του τμήματος γίνεται πτυχιούχος όταν:

  • Έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού κι έχει συμπληρώσει 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  • Έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και

  • Έχει περατώσει την πρακτική του άσκηση.

  Η βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα εκφράζεται με την αριθμητική κλίμακα μηδέν (0) ως δέκα (10), με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Ο χαρακτηρισμός της επίδοσης των φοιτητών κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

  0-3,99 «κακώς»

  4,00-4,99 «ανεπαρκώς»

  5,00-6,99 «καλώς»

  7,00-8,49 «λίαν καλώς»

  8,50-10 «άριστα»

  Όλοι οι βαθμοί υπολογίζονται και καταχωρούνται με προσέγγιση ενός δεκάτου (1/10) της ακεραίας μονάδας.

   

  Κανονισμοί εξετάσεων και αξιολόγησης/βαθμολόγησης

  Η εγγραφή των εισαγόμενων προπτυχιακών φοιτητών γίνεται με την κατάθεση στη Γραμματεία της οικείας Σχολής ή Τμήματος, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών που προβλέπει ο νόμος. Η Γραμματεία ελέγχει τα στοιχεία του ενδιαφερομένου με το ατομικό δελτίο επιτυχίας και το επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού πίνακα εισαγωγής. Η εγγραφή συγχρόνως σε δύο Σχολές ή Τμήματα Τ.Ε.Ι. ή σε Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι. και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή ή Τμήμα δεν επιτρέπεται. Σε κάθε εγγραφόμενο φοιτητή ή σπουδαστή παραδίδονται από τη Γραμματεία βιβλιάριο ή τρίπτυχο σπουδών ή δελτίο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας, οδηγός σπουδών, βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον ζητηθεί. Το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου αποδίδεται σους φοιτητές από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Η Γραμματεία της οικείας Σχολής ή Τμήματος τηρεί για κάθε φοιτητή ιδιαίτερη μερίδα ή ατομικό φάκελο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει:

  α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν κατά την εγγραφή

  β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν χορηγηθεί

  γ) τις υποτροφίες ή τα βραβεία που του έχουν απονεμηθεί ή τις πειθαρχικές ποινές που του έχουν επιβληθεί και

  δ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο της ιδιαίτερης μερίδας ή του ατομικού φακέλου είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία και στον ίδιο τον φοιτητή.

  Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δυο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό εξάμηνο. Το χειμερινό αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου. Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από μία εξεταστική περίοδο, διάρκειας τριών και δύο εβδομάδων αντίστοιχα. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος των δύο εξαμήνων γίνεται το πρώτο εικοσαήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.

  Ο φοιτητής μπορεί για κάθε διδακτικό εξάμηνο να καταρτίζει το ατομικό του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τα μαθήματα που επιθυμεί να παρακολουθήσει κατά το εξάμηνο αυτό. Σχετική δήλωση υποβάλλουν στο τμήμα όλοι οι σπουδαστές ταυτόχρονα με την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής τους.

  Κατά την κατάρτιση του ατομικού προγράμματος σπουδών του εξαμήνου ο φοιτητής λαμβάνει υποχρεωτικά πρόνοια ώστε:

  I. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα που δηλώνει να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 45 ωρών και

  II. Να μη δηλώνονται μαθήματα, τα προαπαιτούμενα των οποίων δεν έχει παρακολουθήσει με επιτυχία ο σπουδαστής.

  Σε καμιά περίπτωση ο φοιτητής δεν μπορεί να καταστεί πτυχιούχος νωρίτερα από την προβλεπομένη χρονική διάρκεια σπουδών του τμήματος. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους, σύμφωνα με τη δήλωση τους.

  Συντονιστής ECTS του Τμήματος

  Αικατερίνη Μπλάντα, Καθηγήτρια Εφαρμογών

Υποσέλιδο

Panorama 2.resized

Διεύθυνση:

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα Κοζάνης, Τ.Κ. 50100

Πρόεδρος Τμήματος:

Σαριαννίδης Νικόλαος

Τηλ. Επικοινωνίας:

24610 40161-4, Voip: 1038, 1044
24610 68038

Τηλ 24610 68222 / 68207

Fax 24610 33521

E-mail  sec-loxri@teiwm.gr

           sec-logist@teiwm.gr